Stawki podatku od nieruchomości – ile wynoszą? Jaką stawkę zastosować?Znajomość stawek podatku od nieruchomości jest niezbędna m.in. osobom prawnym zgłaszającym działkę lub obiekt budowlany do gminy. Z kolei osoby fizyczne chcą znać te wartości, by ustalić, jakiego podatku spodziewać się w danym roku. Sprawdź, od czego zależą stawki podatku od nieruchomości!

Stawki podatku od nieruchomości – wartość ustalana przez gminy

W drugiej połowie każdego roku Minister Finansów ogłasza drogą obwieszczenia maksymalne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na rok kolejny. Jednakże ostateczne słowo w tej kwestii mają samorządy. Miasta i gminy ustalają indywidualne stawki podatku od nieruchomości – nie mogą one przekraczać określonych przez ustawodawcę limitów.

W największych miastach zwykle przynajmniej część stawek sięga wysokości maksymalnych. W mniejszych miejscowościach i wartości te przeważnie są nieco niższe. Rzadko jednak zdarza się, by gmina obniżyła stawki w porównaniu z tymi obowiązującymi w roku poprzednim.

Podział stawek podatku

W przeciwieństwie np. do podatku dochodowego, w podatku od nieruchomości stawka nie jest zależna od dochodu właściciela czy nawet od wartości działki, ale od rodzaju i sposobu użytkowania nieruchomości. Mamy więc grunty:

 • Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Pod wodami powierzchniowymi,
 • Pozostałe (w tym użytkowane prywatnie),
 • Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji.

A także budynki i ich części:

 • Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • Mieszkalne,
 • Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
 • Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • Pozostałe (np. garaże wolnostojące).

Najwięcej zapłacą właściciele i posiadacze nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Różnice w stawkach są znaczne, dlatego to takie ważne, by prawidłowo wypełnić informację IN-1 (osoby fizyczne) lub deklarację DN-1 (osoby prawne i jednostki organizacyjne).

Czy stawkę podatku od nieruchomości można obniżyć?

Przepisy nie przewidują możliwości obniżenia stawki podatku od nieruchomości. Jednak w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych znajduje się katalog zwolnień z obowiązku zapłaty tej daniny. Dodatkowo każda gmina ma prawo ustalać własne, indywidualne zwolnienia. Warto więc sprawdzić na stronie swojego urzędu lub dopytać telefonicznie o taką możliwość.

Ustawowo zwolnione z podatku od nieruchomości są m.in.:

 • grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków,
 • nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
 • altany, budynki gospodarcze do 35 m2, położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego,
 • grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z ustawowych warunków, np. osiągnęli wiek emerytalny, są osobami niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności itp.
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty.

Znajomość stawek podatku od nieruchomości jest niezbędna m.in. dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych wypełniających deklarację DN-1. Służy ona bowiem do samodzielnego wyliczania podatku. Za osoby fizyczne podatek oblicza urząd gminy, na podstawie danych ze złożonej informacji IN-1.