6th International
Biennial
of Interior
Design
The Academy of
Fine Arts in Krakow


7–31.III.2020

in (the)
FUTURE6 Biennale
︎Konferencja
︎Konkurs
︎Kontakt

6th Biennial
︎Conference
︎Competition
︎Contact

︎Galeria/Gallery


in (the) FUTURE
perspektywa sztuki przestrzeni
Konkurs

the future is now!future living / future experience / future humanity
XXI wiek to czas poważnych zmian kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych, relacje między ludźmi stają się wirtualne, kształtują przestrzeń życia – materię generowaną w czasie rzeczywistym, w efekcie spotkania, w obliczu zmienności i płynności, które zawładnęły teraźniejszością. Architektura, w której żyjemy, jest przestrzenią na równi materialną i niematerialną, wypełnioną treściami, emocjami, systemem wzajemnych powiązań, zależności i interakcji. To przestrzeń, która rozgrywa się bardziej lub mniej wirtualnie, ale jednak ciągle tu i teraz, dlatego postulujemy zmianę wartości / changing values i podjęcie wyzwania dla lepszego przyszłego życia, przestrzeni i sposobów jej doświadczania / space and experience – for better living / smart living. Ponieważ dla projektantów the future is now! – już teraz zacznijmy myśleć przyszłością: projektować przyszłość, bo architektura to fizyczne odzwierciedlenie ewolucji stylu życia, a projektowanie kształtuje nieustannie eksploatowane środowisko do życia – system wzajemnych zależności, powiązań i interakcji. Nie projektujmy futurystycznych budynków – projektujmy idee, które staną się architekturą, które przeobrażą się w przestrzenie przyszłych odbiorców, ich emocji, wrażeń i sposobów doświadczania, projektujmy relacje, spotkania, twórzmy nowe języki, które posłużą do wyrażania nowych potrzeb, projektujmy przyszłość już teraz! the future is now!
Założenia
Zadanie Konkursu projektowego the future is now! towarzyszącego 6 Międzynarodowemu Biennale Architektury Wnętrz inAW 2020 polega na projektowym zaprezentowaniu sposobu myślenia o przyszłości projektowania i projektowaniu przyszłości w kontekście zmieniających się relacji międzyludzkich i relacji człowieka z otoczeniem.
Kategorie projektów

open space | future living


zakres opracowania:
︎ architektura miejsca i otoczenie / wizja życia w przyszłości / projektant – reżyser doświadczeń / nowa funkcja architektury, wnętrza / eco spacespace of architecture | future experience


zakres opracowania:
︎ architektura wnętrz poszerzona o nowe współczesne, wizjonerskie założenia funkcjonalno-przestrzenne / przestrzenie i obiekty eksperymentalne / design technologie eco spacespace in detail | future humanity


zakres opracowania:
︎ elementy użytkowe w przestrzeni wnętrz lub w przestrzeniach publicznych, człowiek i obiekty przyszłości, relacje: człowiek i ekoprzestrzeń / eco spaceCel
Celem projektu jest całościowe, wizyjne spojrzenie na przestrzeń: architekturę i wypełniające ją rela- cje, jej najbliższe otoczenie, obszary przejściowe między przestrzeniami wnętrza i zewnętrza, interak- cje podejmowane przez jej użytkowników w obliczu zmian, jakie niesie ze sobą rozwój technologiczny i cyfrowy. Prace konkursowe mają stanowić wizualizację przyszłości w projektowaniu, jak gdyby ta przyszłość zaczęła się już dziś.
Praca konkursowa
Praca konkursowa powinna zawierać:
︎idee i założenia projektowe
︎charakterystykę i sposób użytkowania
Formaty prezentacji (do wyboru)
︎70 x 100 cm (max. 3 szt.)
przy rejestracji online wymagane ilustracje w formacie do wyboru (jpg, jpeg, png)

︎prezentacja przestrzenna (o pow. max. 2 m2)
przy rejestracji online wymagane zdjęcia modelu (jpg, jpeg, png)

︎koncept projektowy w postaci etiudy filmowej (mov, wmv)
przy rejestracji online należy dołączyć obrazy, kadry z filmu (jpg, jpeg, png)


UWAGA!
Oznakowanie prac projektowych będzie dla każdego Uczestnika indywidualne na podstawie wytycznych przedstawionych po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Konkursie. Formy prezentacji pracy konkursowej nie mogą nosić żadnych dodatkowych oznaczeń autorskich.

a. Prace konkursowe stanowią oryginalne dzieło artystyczne będące koncepcyjnym opracowaniem projektowym spełniającym założenia konkursowe.
b. Prace konkursowe przesłane pocztą, kurierem lub dostarczone w inny sposób, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania prac, co zostanie potwierdzone w sporządzonym protokole, nie będą uznane za złożone i mogą być odebrane przez Uczestnika wyłącznie na jego koszt.
c. Prace konkursowe zostaną zaszyfrowane przez Sekretarza Konkursu poprzez nadanie każdej pracy indywidualnego kodu.Rejestracja online

od 31.01.2020 na adres konkurs@inaw.pl 
Nadsyłanie projektów
do 20.02.2020
(liczy się termin doręczenia pracy do godziny 17:00)

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
Wydział Architektury Wnętrz
ul. Humberta 3, 31-121 Kraków


z dopiskiem:
konkurs studencki THE FUTURE IS NOW!
Kryteria oceny projektu
︎idea i wizjonerskie rozwiązania projektowe
︎uwzględnienie życia społecznego
︎nowatorskie i eksperymentalne metody projektowe
︎względy ekologiczne
︎artystyczny i indywidualny poziom prezentacji projektowej
Nagrody i wyróżnienia
✺ Grand Prix* 6 Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz, indeks Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ufundowana przez Rektora ASP im. J. Matejki w Krakowie,
✺ Nagroda ufundowana przez Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, 
✺ Wyróżnienie,
✺ Wyróżnienie

*

W przypadku gdy Laureatem Grand Prix 6 Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz zosta- nie student studiów licencjackich kierunku architektura wnętrz, otrzyma on indeks Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na rok akademicki 2020/2021 lub 2021/2022 (dotyczy to tylko studiów II stopnia kierunku architektura wnętrz), nagroda ta nie przysługuje pracom zbiorowym.
Regulamin
1. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagrody.
2. Nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.
3. Propozycję przyznania określonych nagród przygotowuje Jury powołane do tego Konkursu.
4. Po zakończeniu Konkursu i po wypłaceniu nagród pieniężnych Organizator staje się właścicielem egzemplarzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych.
5. Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród i wyróżnień, będą do odebrania po zakończeniu wystawy pokonkursowej, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy.
6. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty zatwierdzenia przez Sekretarza Jury wyników Konkursu.
7. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. o godz. 19.00 (Małopolski Ogród Sztuki). Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. W przypadku stwierdzenia po identyfikacji prac konkursowych, że Uczestnik Konkursu lub praca nadesłana na Konkurs nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie Konkursu, dana praca lub prace zostaną odrzucone, a Uczestnik taki zostanie wykluczony z udziału w Konkursie i nie przysługuje mu prawo do żadnej nagrody.
9. O wynikach Konkursu Organizator zawiadomi wszystkich Uczestników Konkursu, którzy złożyli prace konkursowe, a także zamieści ogłoszenie wyników Konkursu na swojej stronie internetowej: www.inaw.pl
10. Po rozstrzygnięciu Konkursu wszystkie lub wybrane prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, o czym Organizator zawiadomi odrębnie.
11. Prace konkursowe ani w części, ani w całości nie mogą być udostępnione publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu.
12. Organizator, niezależnie od terminu wypłaty nagród i bez dodatkowego wynagrodzenia dla Uczestników konkursu, zastrzega sobie prawo prezentacji i pierwszego publicznego udostępnienia wszystkich lub wybranych prac konkursowych podczas publicznej Wystawy pokonkursowej, możliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki (w tym techniki drukarskiej, reprograficznej i zapisu cyfrowego), użyczania, wytwarzania w sposób opisany powyżej egzemplarzy utworu i ich rozpowszechniania w formie katalogu wystawy (drukowanego lub cyfrowego), a także w sieci internetowej. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na dokonanie niezbędnych modyfikacji (np. w zmianie formatu) związanych z publikacją prac konkursowych. Oświadczenie o udzieleniu licencji na powyższych zasadach zostało zawarte w karcie zgłoszenia pracy do Konkursu.
13. Ustalenia powyższe nie naruszą osobistego prawa autorskiego autorów prac.
14. Autorzy nagrodzonych prac konkursowych przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej.
15. Uczestnik Konkursu oświadczy i zagwarantuje, iż korzystanie przez Organizatora z utworu nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych osób trzecich.


Mark
︎     ︎    ︎    ︎