B 04

 

 

 

 

Regulamin konkursu Studenckiego V Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz INAW 2018

 

Tytuł konkursu: 

MOS-SPACE – RE/IN/VENTING
 

I.    Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu Studenckiego V Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz INAW 2018 „mos-space – re/in/venting”. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Biennale oraz do pobrania jako plik PDF w zakładce KONKURS, www.inaw.pl
2.    Organizatorem Konkursu jest Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Humberta 3, 31-121 Kraków, 
zwany dalej Organizatorem. 
3.    Współorganizatorami są:
−    Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 13, 31-024 Kraków, 
−    Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1, 31-025 Kraków.
4.    Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni student wydziału architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych), architektury i innych, pokrewnych kierunków kształcący się na państwowych i prywatnych uczelniach projektowych i architektonicznych z kraju i zza granicy.
5.    W Konkursie mogą brać udział studenci indywidualnie i w grupach, przy czym grupy mogą liczyć maksymalnie trzy osoby. Wszystkie osoby wchodzące w skład grupy muszą spełniać warunki określone w pkt I.4 Regulaminu.
6.    Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie poprzez rejestrację online w zakładce KONKURS na stronie www.inaw.pl/pl/Konkurs Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu .
7.    Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

II.    Cele i założenia Konkursu
1.    Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu redefinicji przestrzeni wnętrz i przestrzeni wokół budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie 
(ul. Rajska 12, Kraków) uwzględniającego nowe wartości oraz tradycję miejsca i nadaniu jej czytelnej struktury jako miejsca do korzystania z proponowanej oferty kulturalnej, pozyskiwania informacji, nawiązywania kontaktów, pracy i relaksu. Projekt konkursowy powinien zawierać się w co najmniej jednej z następujących kategorii:
OPEN SPACE 
Zakres opracowania: architektura miejsca i otoczenie, prezentacja różnorodnych działań artystycznych w relacji z otoczeniem, rola Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie etc. Projekt może uwzględniać redefinicję  istniejącej funkcji obiektu.
SPACE OF ARCHITECTURE 
Zakres opracowania: architektura wnętrz z funkcją według planowanej strategii rozwoju instytucji (w załączniku), poszerzona o nowe współczesne, wizjonerskie założenia funkcjonalno-przestrzenne.
SPACE IN DETAIL 
Zakres opracowania: elementy wyposażenia w przestrzeni wnętrz lub przestrzeni publicznej wokół Małopolskiego Ogrodu Sztuki. 
2.    Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem wizualnym, użytkowym i merytorycznym projektów nowej koncepcji zagospodarowania wnętrza budynku i otoczenia obiektu.
3.    Celem projektu jest całościowe, wizyjne spojrzenie na funkcję i architekturę wnętrz Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, jego najbliższego otoczenia, obszarów przejściowych między przestrzeniami wnętrza a zewnętrzem, stworzenie architektonicznej wizji w kontekście misji i form działania instytucji, z poszanowaniem istniejących autorskich założeń bryły architektonicznej.
4.    Założenia Konkursu- wszystkie materiały informacyjne oraz wytyczne dotyczące Konkursu wraz z dokumentacją techniczną obiektu znajdują się w zakładce KONKURS do pobrania przez Uczestników. 
5.    Dokumenty rejestracyjne do pobrania przez Uczestników znajdują się w zakładce KONKURS na stronie www.inaw.pl.

III.    Harmonogram Konkursu
1.    Konkurs trwa od 30 października 2017 roku do 7 marca 2018 roku. 
2.    Składanie wniosków online o dopuszczenie do uczestnictwa w Konkursie w terminie 15.01.2018 - 28.02.2018
- formularz dostępny na stronie internetowej www.inaw.pl
3.    Odbiór projektów konkursowych do 28 lutego 2018 r. WAW przy ul. Humberta 3 w Krakowie. W przypadku przesyłek brana będzie pod uwagę data ich dostarczenia do siedziby WAW przy ul. Humberta 3 w Krakowie.
4.    Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 7 marca 2018.

IV.    Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.    Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wzięcie udziału w podanym terminie w rejestracji online- należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową na stronie www.inaw.pl
2.    Wypełniona i wysłana za pośrednictwem strony internetowej konkursu Karta Zgłoszeniowa upoważnia Uczestnika do zgłoszenia w konkursie jednego projektu. W przypadku zespołu projektowego, jednokrotna rejestracja umożliwia zgłoszenie jednego projektu. Osoba wpisana jako pierwsza w Karcie Zgłoszeniowej jest jednocześnie osobą odpowiedzialną za reprezentację Zespołu. Wraz z Kartą Zgłoszeniową Uczestnicy przesyłają krótką prezentację swojego Projektu w wybranej formie wynikającej z punktu V.2 wraz z ilustracjami / fotografiami modelu / pojedynczymi obrazami lub kadrami z filmu (w formatach do wyboru .jpg, .jpeg, .png), w rozdzielczości 72 dpi. Wymiary pojedynczego przesłanego obrazu nie mogą przekraczać 1336 px szerokości i 770 px wysokości i ważyć więcej niż 800 kB.
3.    Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w celu realizacji niniejszego Konkursu. Dane swoje podaje dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawienia. 
4.    Zarejestrowany Uczestnik Konkursu dostarcza do siedziby Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Humberta 3 w Krakowie, II p., osobiście, pocztą lub kurierem wymagane Opracowanie Konkursowe, będące przedmiotem Konkursu, w uzgodnionym terminie nie później niż do 28 lutego 2018 r.
5.    O wynikach Konkursu Organizator zawiadomi wszystkich Uczestników Konkursu, którzy złożyli prace konkursowe, a także zamieści ogłoszenie wyników Konkursu na swojej stronie internetowej www.inaw.pl 
6.    Prace konkursowe przesłane pocztą, kurierem lub dostarczone w inny sposób, w tym osobiście, które dotrą do Organizatora po terminie składania prac, co zostanie potwierdzone w sporządzonym protokole, nie będą uznane za złożone i mogą być odebrane przez Uczestnika wyłącznie na koszt Uczestnika.
7.    Jeżeli okaże się, że Uczestnik Konkursu lub praca nadesłana na Konkurs nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie Konkursu, wówczas taka praca lub prace zostaną odrzucone, a Uczestnik taki zostaje wykluczony z udziału w Konkursie i nie przysługuje mu prawo do żadnej z nagród.

V.    Forma opracowania projektowego
1.    W ramach opracowania konkursowego uczestnik zobowiązany jest do przygotowania pracy zawierającej:
−    idee i założenia projektowe,
−    wskazane miejsce realizacji,
−    charakterystykę i sposób użytkowania opracowanego projektu.
2.    Prezentacja projektu w następujących formatach do wyboru:
       2a. rysunek / szkic / plansza w formacie 70 x 100 cm (max. 3 szt.) przy rejestracji online wymagane ilustracje w formacie do wyboru (.jpg, .jpeg, .png)
       2b. prezentacja przestrzenna (o pow. max. 2.1m2) przy rejestracji online wymagane zdjęcia modelu (.jpg, .jpeg, .png)
       2c. koncept projektowy w postaci etiudy filmowej (mov, wmv) przy rejestracji online należy dołączyć obrazy, kadry z filmu (.jpg, .jpeg, .png) 
3.    Wszystkie formy prezentacji projektu konkursowego pozostają anonimowe. Opracowania nie mogą posiadać żadnych oznaczeń autorskich, takich jak imię/imiona i nazwisko/nazwiska autora/autorów pracy czy nazwa grupy.

VI.    Sposób przekazania projektów konkursowych.
1.    Wszystkie formy prezentacji przekazanych Organizatorowi prac konkursowych- przesłane pocztą, kurierem lub dostarczone w inny sposób, w tym osobiście, nie mogą zawierać żadnych danych autora/autorów. Zabezpieczone prace mają być przekazane w odpowiednim opakowaniu. W każdym opakowaniu może znajdować się tylko jedna praca konkursowa. Do zewnętrznej powierzchni paczki dołączona ma być zapieczętowana koperta z KARTĄ ZGŁOSZENIA. W przypadku wysyłania pracy pocztą kurierską należy nakleić kopertę na opakowanie projektu w taki sposób, aby nie odkleiła się w czasie dostarczania przesyłki przez kuriera. W przypadku osobistego oddawania pracy kopertę należy przekazać sekretarzowi konkursu przyjmującemu pracę. Koperta nie może zostać umieszczona wewnątrz opakowania.
2.    Prace konkursowe w momencie rejestracji online zostaną zaszyfrowane - wygenerowany kod należy umieścić na każdym elemencie pracy konkursowej.

VII.    Jury Konkursu
1.    W skład Jury Konkursu wchodzą: 
Stanisław Tabisz – Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Krzysztof Głuchowski – Dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 
Krzysztof Ingarden – Architekt, projektant Małopolskiego Ogrodu Sztuk 
Agnieszka Łakomy – Plastyk Miasta Krakowa 
Beata Gibała-Kapecka – Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
Bohdan Lisowski – Prezes SARP Kraków
Mauro Afro Borella – Accademia di Belle Arti di Brera, Politecnico di Milano
Marco Bonetto – President of the Targa Rodolfo Bonetto
2.    Jury przy ocenie projektów zwróci szczególną uwagę na: 
−    ideę i wizjonerskie rozwiązania projektowe,
−    kontekst miejsca i użytkownika,
−    estetykę,
−    funkcjonalność i różnorodność użytkowania,
−    uwzględnienie życia społecznego,
−    względy ekologiczne, 
−    twórczy wkład w planowanie przestrzeni miasta,
−    artystyczny i indywidualny poziom prezentacji projektowej.

VIII.    Nagrody i zasady ich odbioru
1.    W Konkursie przyznane zostaną nagrody:
Grand Prix* V Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz 
indeks Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie*
I Nagroda 
fundowana przez Dyrektora Teatru 3 000 zł (netto)
II Nagroda 
fundowana przez Dziekana WAW ASP w wysokości 3 000 zł (netto)
I Wyróżnienie honorowe
II Wyróżnienie honorowe

* W przypadku gdy Laureatem Grand Prix V Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz zostanie student studiów licencjackich kierunku architektura wnętrz, otrzyma on indeks Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na rok akad. 2018/19 lub 2019/20 (dotyczy to tylko studiów II stopnia kierunku architektura wnętrz), nagroda ta nie przysługuje pracom zbiorowym.


2.    Propozycję przyznania kolejnych nagród przygotowuje Jury Konkursu.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagrody lub nagród, oraz do nieprzyznania żadnej nagrody lub nagród, a także prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
4.    Lista nagrodzonych zostanie upubliczniona na stronie internetowej: www.inaw.pl do dnia 7 marca 2018 r. (włącznie). 
5.    Laureaci poinformowani zostaną o nagrodzie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zaproszeni będą na uroczystość wręczenia nagród i ogłoszenia wyników Konkursu, która odbędzie się w dniu 7 marca 2018 r. 
6.    Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu otwarcia VMBAW 7 marca 2018 r., podczas wernisażu o godz.18.30 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. 
7.    Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty zatwierdzenia przez komisarza Jury wyników Konkursu. 
8.    Laureat Konkursu zobowiązuje się do podania Organizatorowi Konkursu danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji Konkursu i wydania nagród.
9.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród.
10.    Uczestnicy, którzy nie otrzymali nagród ani wyróżnień, ani nie zostali zaproszeni do współpracy ze Współorganizatorem, mogą odebrać nadesłane przez siebie prace w trakcie ostatniego dnia trwania wystawy w lub w ciągu pięciu kolejnych dni roboczych w godz. 10:00-17:00 w siedzibie Organizatora Konkursu przy ul. Humberta 3 w Krakowie, po uprzednim zawiadomieniu mailowym o chęci odebrania pracy (informację prosimy kierować na adres inaw@inaw.pl).
Po upływie tego okresu reklamacyjnego prace zostaną zniszczone.

IX.    Prawa autorskie
1.    Wszyscy Uczestnicy wypełniający ankietę zgłoszeniową oświadczają, że są wyłącznymi właścicielami praw autorskich do przekazanych przez siebie materiałów.
2.    Organizator Konkursu oraz Współorganizator zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac (lub ich fragmentów), a w szczególności do publikacji w prasie, internecie lub prezentacji w innych mediach.
3.    Wyłączne prawo do zastosowanych w Opracowaniu rozwiązań mają Twórcy Opracowania. Prace konkursowe stanowią oryginalne dzieło artystyczne będące koncepcyjnym opracowaniem projektowym spełniającym założenia konkursowe.
4.    Po zakończeniu Konkursu i po wypłaceniu nagród pieniężnych Organizator staje się właścicielem praw do nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych. Autorzy nagrodzonych prac przenoszą na Organizatora i Współorganizatora autorskie prawa majątkowe do swojego projektu konkursowego. Nagrodzeni Uczestnicy przekazują Współorganizatorowi kopię opracowania swojego projektu. 
5.    Autor wybranego opracowania będzie miał możliwość współpracy z Współorganizatorem przy realizacji swojego projektu polegającej na nadzorze autorskim i ewentualnym wprowadzaniu w nim zmian po zawarciu odrębnej umowy z Współorganizatorem.
6.    Prace konkursowe, ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu. 
7.    Organizator, niezależnie od terminu wypłaty nagród i bez dodatkowego wynagrodzenia dla Uczestników Konkursu, zastrzega sobie prawo prezentacji i pierwszego publicznego udostępnienia wszystkich lub wybranych prac konkursowych podczas publicznej wystawy pokonkursowej, możliwość ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki (w tym techniki drukarskiej, reprograficznej i zapisu cyfrowego), użyczania, wytwarzania w sposób opisany powyżej egzemplarzy utworu i ich rozpowszechniania w formie katalogu wystawy (drukowanego lub cyfrowego), a także w sieci Internet. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na dokonanie niezbędnych modyfikacji (np. w zmianie formatu) związanych z publikacją prac konkursowych. Oświadczenie o udzieleniu licencji na powyższych zasadach zostało zawarte w karcie zgłoszenia do pracy do Konkursu.
8.    Ustalenia powyższe nie naruszą osobistego prawa autorskiego autorów prac.
9.    Uczestnik Konkursu oświadczy i zagwarantuje, iż korzystanie przez Organizatora z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych. 
10.    Współorganizator ma prawo odstąpić od realizacji i nie wykorzystać żadnego projektu.
11.    Jeżeli do realizacji wybrane zostaną fragmenty różnych projektów, to autor danego projektu ma prawo do nadzoru autorskiego tylko w części dotyczącej jego pracy i wyraża zgodę, że pozostałe przestrzenie będą aranżowane wg innych projektów.

X.    Postanowienia dodatkowe
1.    Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi uczestnikami Konkursu.
2.    Przekazane dane osobowe będą wykorzystane tylko w celu prawidłowej realizacji Konkursu oraz przekazania nagród.
3.    Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania przez Uczestnika Konkursu błędnego adresu lub innych danych osobowych. 
4.    Laureaci nie mogą domagać się zamiany przyznanych nagród ani w przypadku nagród rzeczowych żądać wydania ich równowartości w gotówce.
5.    Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby.
6.    Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu Studenckiego V Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz INAW 2018 „mos-space – re/in/venting”.
7.    Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w biurze organizatora Konkursu w siedzibie WAW przy ul. Humberta 3 w Krakowie oraz na stronie internetowej www.inaw.pl
8.    Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem projektu w konkursie.
9.    Uczestnik Konkursu może wyłącznie przed upływem terminu składania wniosków zmienić lub wycofać projekt. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu pracy musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla pierwotnego złożenia wniosku z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE pracy”. 

XI.    Tryb reklamacyjny
1.    W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wyboru nagrodzonych i jego zgodności z regulaminem, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie do 14 dni roboczych od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie, ul. Humberta 3,  31-121 Kraków, z dopiskiem 
„V M Biennale Architektury Wnętrz 2018” i zawierać rzeczowe uzasadnienie.
2.    Po przekroczeniu powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich zgłoszenia przez powołaną w tym celu przez Organizatorów Konkursu Komisję odwoławczą.
3.    Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania prac konkursowych, zmodyfikować treść Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą dotyczyły rozszerzania zakresu pracy, ograniczania wysokości nagród i skracania terminów. Informację o dokonanej modyfikacji przekaże niezwłocznie, zamieszczając ją na stronie internetowej Konkursu, a w przypadku, gdy modyfikacja zostanie dokonana po kwalifikacji do udziału w Konkursie, również na adres poczty elektronicznej Uczestników, którzy zostali zakwalifikowani. Dokonane przez Organizatora  modyfikacje Regulaminu są wiążące dla Uczestników Konkursu.