Poster 960 26e38705ed16d7e94257abadd568de17cace34b162cfb61ec6b4010e5087a3d4 Poster 768 6ef3a626dda2feef9740406eecb3e405e8a3ba2e880258989b9b11b86c8e32f3 Poster 640 b6fcc878f2c338a7b9f10fa881262a4aa1d4d65226cbc0d1938bb78460cf1a01

WARUNKI

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu Energy Self/ie Space składam niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Niniejszym, oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń Regulamin Konkursu oraz jego załączniki. Oświadczam również, że przenoszę na Organizatora konkursu AKADEMIĘ SZTUK PIĘKNYCH im. Jana Matejki w Krakowie nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na następujących polach eksploracji:

1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,

3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyższym – wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4. oraz prawo do wyrażenia zgody na wykonanie zależnych praw autorskich do dzieła